123
يکشنبه ٠٣ تير ١٣٩٧
اعضاء هیات علمی
 

دکتر حمیدرضا مختاری نیا (مدیر گروه آموزشی ارگونومی)

استادیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکترای فیزیوتراپی                                                                                                                                             

علایق پژوهشی: 

ارگونومی شغلی، بیومکانیک، آنالیز پوسچر، کمردرد، پیشگیری از اختلالات اسکلتی-عضلانی                                                      

ایمیل:

hrmokhtarinia@yahoo.com                                    

 hrmokhtarinia@uswr.ac.ir


دکتر مریم مقصودی پور

دانشیار                                                                                                                                 

آخرین مدرک تحصیلی: متخصص طب کار

ایمیل:    

maryammaghsoudi@yahoo.com 

 


 دکتر سیدفرهاد طباطبائی قمشه  

دانشیار                                                                                                                         

 آخرین مدرک تحصیلی: دکترای بیومکانیک

علایق پژوهشی:

آنالیز حرکت، موتور کنترل، علوم شناختی، ماکروارگونومی

ایمیل: Tabatabai@aut.ac.ir                                                                                                                   

 


دکتر امیر سالار جعفر پیشه    

استادیار

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی مهندسی پزشکی- بیوالکتریک

علایق پژوهشی:

نروارگونومی، سایبرنتیک پزشکی، مهندسی توانبخشی، پردازش خطی و غیرخطی سیگنال های بیولوژیک، نروساینس شناختی 

ایمیل: jafarpisheh@gmail.com 

دانشگاهمعاونت آموزشیمعاونت پژوهشیمراکز درمانیکتابخانه مرکزیتماس با دانشگاه

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences