123
صفحه اصلي > تولیدات علمی گروه > طرح تحقیقاتی 
جمعه ٠٧ ارديبهشت ١٣٩٧
طرح تحقیقاتی
 

طرح های تحقیقاتی انجام شده توسط اعضائ گروه

ردیف

نام طرح

مجری

وضعیت

1

تاثیر روند ایجاد خستگی بر روی ثبات پوسچرال و هماهنگی در حین انجام حرکات تکراری تنه در دو گروه افراد سالم و بیماران کمردرد غیراختصاصی

دکتر مختاری نیا

تکمیل  شده

2

تاثير اعمال بار خارجی بر روی ثبات پوسچرال افراد سالم و بيماران مبتلا به کمردرد مزمن غيراختصاصي

دکتر مختاری نیا

تکمیل  شده

3

بررسي تکرار پذيري (پارمترهای استخراجی از مرکز فشار) ثبات پوسچرال ديناميک در افراد سالم وبيماران کمردرد غير اختصاصي

دکتر مختاری نیا

در حال اجرا

4

تعیین روایی و پایایی پرسشنامه توسعه یافته اسکلتی_عضلانی نوردیک

 دکتر مختاری نیا

در حال اجرا

5

تعیین روایی و پایایی پرسشنامه بار کاری ناسا

 دکتر مختاری نیا

در حال اجرا

6

تعیین روایی و پایایی پرسشنامه ماستریخ

 دکتر مختاری نیا

در حال اجرا

7

تعیین روایی و پایایی پرسشنامه کوتاه شده اربرو

 دکتر مختاری نیا

در حال اجرا

8

 

 

 

9

 

 

 

10

 

 

 

11

 

 

 

12

 

 

 

13

 

 

 

14

 

 

 

15

 

 

 

 

دانشگاهمعاونت آموزشیمعاونت پژوهشیمراکز درمانیکتابخانه مرکزیتماس با دانشگاه

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences