يکشنبه ٠٣ تير ١٤٠٣
صفحه اصلي > دانشجویان گروه ارگونومی > دانشجویان ورودی 97-96 
دانشجویان ورودی 97-96
 

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

E-mail

1

معصومه ذاکری

m.zakeri72@gmail.com

2

علیرضا فخفور

Alireza.fakhfour@gmail.com

3

صفورا السادات عارفیان

Arefian378@gmail.com

                                                                                                               بین الملل

4

اکرم شهبازی

Ak.shahbazi@yahoo.com

5

سوگند عشایری

Sogand.ashayeri@yahoo.com

دانشگاهمعاونت آموزشیمعاونت پژوهشیمراکز درمانیکتابخانه مرکزیتماس با دانشگاه

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences