يکشنبه ٠٣ تير ١٤٠٣
صفحه اصلي > معرفی گروه > راهبرد گروه 
راهبرد گروه
 


با توجه به پتانسیل دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی از یکسو تکمیل نیروی انسانی موردنیاز و ارتقاء مستمر کیفیت آموزشی و پژوهشی و از سوی دیگر حرکت در جهت کاهش ریسک فاکتورهای ارگونومی، ارتقاء فرهنگ به کارگیری ارگونومی و طراحی های انسان محور، ارتقاء بهره وری و کمک در امر دستیابی به رفاه اجتماعی با تکیه بر توان داخلی خود و استفاده از فرصت های بیرونی راهبردهای اساسی این گروه می باشد.

دانشگاهمعاونت آموزشیمعاونت پژوهشیمراکز درمانیکتابخانه مرکزیتماس با دانشگاه

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences