يکشنبه ٠٣ تير ١٤٠٣
صفحه اصلي > آرشیو اخبار 
اخبار > فراخوان پذيرش مقاله در فصلنامه پژوهش در آموزش
 


فراخوان پذيرش مقاله

فراخوان پذيرش مقاله در فصلنامه پژوهش در آموزش

 

       تارنما :

https://rme.gums.ac.ir/


     محورهای مجله

       1. برنامه ریسی درسی در رشته های علوم پسشکی 

      2.مدل های ارزشیابی (برنامه آموزشی ، اعضای هیئت علمی)

      3 .شیوه های تدریس در آموزش علوم پسشکی

      4 .روش های مناسب آزمون، اندازه گیری پیشرفت تحصیلی فراگیران در علوم پسشکی

      5  .نیازسنجی آموزشی اساتید، دانشجویان و کارکنان

       6.اخالق پسشکی در آموزش

      7 .مدیریت آموزشی در علوم پسشکی

      8 .مطالعات تطبیقی در زمینه آموزش علوم پسشکی

      9 .یادگیری الکترونیکی در آموزش پسشکی

      10.تکنولوشی آموزشی در علوم پسشکی

      11 .هوش مصنوعی و کاربرد آن در علوم پسشکی

      لازم به ذکر است محور های شماره 9،10،11 از الویت انتشار برخوردار خواهند بود.

1402/05/01 - ١١:٥٠ - ٢٦٧٨٨ - 210


خروج
دانشگاهمعاونت آموزشیمعاونت پژوهشیمراکز درمانیکتابخانه مرکزیتماس با دانشگاه

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences