يکشنبه ٠٣ تير ١٤٠٣
صفحه اصلي > دانشجویان گروه ارگونومی > دانشجویان ورودی 89-88 
دانشجویان ورودی 89-88
 

 

ردیف

نام و نام خانوائگی

E-mail

1

حمید شیری

   shiri.ergo@yahoo.com

2

جواد قمری اصل

javad.ghamary@gmail.com

3

امین صاحب اختیاری

amin.ergo@gmail.com

4

علی اصغر شفیع زاده

aliasghar.shafizade@gmail.com  

 

دانشگاهمعاونت آموزشیمعاونت پژوهشیمراکز درمانیکتابخانه مرکزیتماس با دانشگاه

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences