چهارشنبه ٢٢ ارديبهشت ١٤٠٠
صفحه اصلي > دانشجویان تحصیلات تکمیلی > دانشجویان ورودی 92-91 
دانشجویان ورودی 92-91
 

 

 

نام و نام خانوادگی

ایمیل

رشته مقطع کارشناسی

1

مرضیه پشمدار فرد

Ghazal.ot.1@gmail.com

کاردرمانی

2

هادی مداحی

Ise.maddahi@yahoo.com

مهندسی صنایع - ایمنی

3

مستانه امینی

Amini.info@yahoo.com

بهداشت حرفه ای

4

رامین مرادی

Ergonomy.m87@gmail.com

بهداشت حرفه ای

5

شهرزاد رییسی

Re79sh@yahoo.com

بهداشت حرفه ای

6

منیژه معتمدی

Mmotamed95@yahoo.com

بهداشت حرفه ای

7

محمدجعفر نصیری گرجی

Mjn1360@yahoo.com

بهداشت حرفه ای

8

سیدحسین مهدوی

Hossen_ ghaemshahr@yahoo.com

کاردرمانی

9

افروز ارمال

Arman.afrooz@gmail.com

پرستاری

10

زهرا شریفی

Sharifi_12_ohs@yahoo.com

بهداشت حرفه ای

دانشگاهمعاونت آموزشیمعاونت پژوهشیمراکز درمانیکتابخانه مرکزیتماس با دانشگاه

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences