چهارشنبه ٢٢ ارديبهشت ١٤٠٠
صفحه اصلي > برنامه کاری اعضای هیئت علمی گروه > برنامه کاری دکتر فرهاد طباطبائی قمشه 
برنامه کاری دکتر فرهاد طباطبائی قمشه
 

ایام هفته

ساعت 10-8

ساعت 12-10

ساعت 15-13

شنبه

حضور و مشاوره با تعين وقت قبلي

حضور و مشاوره با تعين وقت قبلي حضور و مشاوره با تعين وقت قبلي

یکشنبه

روشهاي ارزيابي ارگونومي

روشهاي ارزيابي ارگونومي

 

دوشنبه

ماکروارگونومی

مشاوره فناوری حضور و مشاوره با تعين وقت قبلي

سه شنبه

حضور و مشاوره با تعين وقت قبلي

حضور و مشاوره با تعين وقت قبلي

 

چهارشنبه

حضور و مشاوره با تعين وقت قبلي

حضور و مشاوره با تعين وقت قبلي  

 

دانشگاهمعاونت آموزشیمعاونت پژوهشیمراکز درمانیکتابخانه مرکزیتماس با دانشگاه

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences