شنبه ١٦ اسفند ١٣٩٩
صفحه اصلي > برنامه کاری اعضای هیئت علمی گروه > برنامه کاری مهندس رضا اسکوئی زاده 
برنامه کاری مهندس رضا اسکوئی زاده
 

ایام هفته

8 تا 10

10 تا 12

13 تا 15

شنبه

مطالعه شخصی

ملاقات دانشجویان

جلسات پژوهشی گروه

یکشنبه

ملاقات دانشجویان

کلاس ماکروارگونومی

ملاقات دانشجویان

دوشنبه

کلاس روش ارزیابی

کلاس روش ارزیابی

فوق برنامه

سه شنبه

جلسه کمیته  استاندارد

جلسه کمیته  استاندارد

مطالعه شخصی

چهارشنبه

مطالعه شخصی

 

 

دانشگاهمعاونت آموزشیمعاونت پژوهشیمراکز درمانیکتابخانه مرکزیتماس با دانشگاه

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences